സ്‌കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ 2019 മാർച്ച് - സംശയ നിവാരണം ടെലിഫോണിലൂടെ           സ്‌കോൾ കേരള 2017 - 19 (രണ്ടാം വർഷം ), 2018 -20 (ഒന്നാം വർഷം) വിദ്യാർഥികൾ 2019 മാർച്ചിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു അതത് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.           VHSE Additional Mathematics (2018-20 batch) students can download ID cards using their username and password          SCOLE - Kerala DCA Revaluation Result 2018            Duplicate Chalan request details          പ്രളയ കെടുതി: സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം                      

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

IMPORTANT DATES

SCOLE Kerala invites online registration for higher secondary plus one open regular and private registration.

27 June, 2018
Commencement of Registration

31 August, 2018
Last date of Applications without fine

13 September, 2018
Last date with a fine of Rs. 60/-

DOWNLOADS

> Orientation Remuneration Details 2017-19 Second Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 First Year

> Orientation Remuneration Details - SNV Sanskrit HSS

> സ്‌കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ 2019 മാർച്ച് - സംശയ നിവാരണം ടെലിഫോണിലൂടെ

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2017-19 First and Second Year

> Principal - Open Regular - Pre receipt Regarding

> Open Regular - Computer Lab Fees - Receipt

> Honorarium to Principal,Office Attendant & Sweeper - Receipt

> Higher Secondary Exam Notification 2019

> Private 2017-19 Batch Students List

> Orientation Instructions and Forms 2018-20 Batch

> DCA Revaluation Result

> പ്രളയ കെടുതിയിൽ സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

> Orientation Instructions and Forms

> NIOS Order

> VHSE Additional Mathematics Prospectus 2018

> DCA Result Third Batch

> DCA Revaluation Form

> DCA Re-Admission Instructions

> DCA Re-Admission Application Form

> Prospectus 2018

> Prospectus DCA 2018

> Notification Open Regular/Private Registration 2018

> Guidelines - Second Year Admission/Re-registration

> Orientation Remuneration 2016-18 Batch Second Year Second Allotment

> Orientation Remuneration 2017-19 Batch First Year Second Allotment

> Orientation Remuneration 2016-18 Batch Second Year

> Orientation Remuneration 2017-19 Batch First Year

> Instructions for issuing new DCA study Centres

> Application form for new DCA study Centre

> DCA Third Expenditure Statement - Theory

> DCA Third Expenditure Statement - Practical

> Instruction of spending advance amount - Practical

> Instruction of spending advance amount - Theory

> DCA Third Batch Exam Notification 2018

> DCA Third Batch Exam Application Form

> List of Chief Superintendent DCA Exam Third Batch

> DCA Exam Third Batch General Instructions

> Application For Condonation Of Shortage of Attendance

> DCA Internal Exam Circular

> DCA Internal Exam Guidelines

> Lab Fees Receipt - Utilization Certificate Form

> DCA Duplicate Certificate-Mark list Instructions

> Affidavit for DCA Duplicate Certificate-Mark list

> Application Form - DCA Duplicate Certificate

> Application Form - DCA Duplicate Mark list

> PCP Forms

> DCA Approved - G.O

VIEW ALL

Copyright © 2019 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office

Executive Director
SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala