സ്‌കോൾ കേരള - വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി അഡിഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രവേശന തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി 19 വരെയും 60 /- രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി 27 വരെയും       സ്കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. 60 /- രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി 17 വരെ       സ്‌കോൾ കേരള - ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സ് (ഡി.സി.എ.) ഏഴാം ബാച്ച് പ്രവേശന തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി 14 വരെയും 60 /- രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി 22 വരെയും       സ്കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. 60 /- രൂപ പിഴയോടെ ജനുവരി 10 വരെ             Order DCA New Centers - Aided Higher Secondary/Vocational Higher Secondary Schools       സ്കോൾ കേരള - ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ വിദ്യാർഥികളുടെ രണ്ടാം വർഷ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്       DCA Re Registration Notification            സ്കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം       DCA Fifth Batch Exam Revaluation Result Published            സ്കോൾ കേരള : ഡി സി എ അഞ്ചാം ബാച്ച് വിദ്യാർഥികൾ കോഷൻ ഡെപോസിറ്റിനു രസീത് സമർപ്പിക്കണം       സ്‌കോൾ കേരള - ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സ് (ഡി.സി.എ.) ഏഴാം ബാച്ച് രെജിസ്ട്രേഷൻ 11-10-2021 - ന് ആരംഭിക്കും            സ്കോൾ കേരള - ഡി സി എ അഞ്ചാം ബാച്ച് പരീക്ഷ ( ജൂലൈ 2021) യുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി       സ്കോൾ കേരള - ഡി സി എ കോഴ്സ് ബാച്ച് പരീക്ഷ, ജൂലൈ 2021 - പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയ വിജ്ഞാപനം       സ്കോൾ കേരള - ഡി സി എ കോഴ്സ് ആറാം ബാച്ച് - സമ്പർക്ക ക്ലാസ്സ് സംഘാടനം      


Sri.V. Sivankutty
Honourable Minister for General Education
Chairman , SCOLE Kerala


Dr. P Pramod
Vice Chairman – SCOLE Kerala

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

IMPORTANT DATES

SCOLE Kerala invites online registration for higher secondary plus one open regular and private registration.

11 November, 2021
Commencement of Registration

24 December, 2021
Last date of Applications without fine

17 January, 2022
Last date with a fine of Rs. 60/-

COURSES OFFERED

(i) Higher Secondary - Open Regular
Science (three combinations), Humanities (three combinations), Commerce (four combinations)
view details

(ii) Higher Secondary - Private
Humanities (five combinations), Commerce(one combination)
view details

(iii) Higher Secondary - Special Category (Part 3)
Candidates who have completed the Higher Secondary Course in the Grading System are eligible to reappear for the Higher Secondary Examination with a different subject combination after two years of study

(iv) Higher Secondary - Second Year Admission/Re-Admission

(v) Vocational Higher Secondary - Additional Mathematics
For Group B VHSE Students

(vi) Diploma in Computer Application

DOWNLOADS

> Limited Tender

> Second Year Higher Secondary Notification March 2022

> DCA Re Registration Guidelines

> Orientation Class Guidelines & Form 2020-22 Second Year

> Open Regular 2019-21 Batch Caution Deposit First Part

> Notification DCA 7th Batch

> Guidelines DCA 7th Batch Registration

> Orientation Remuneration Details 2020-22 Batch First Year

> Prospectus - 2021-22

> Open Regular Honorarium to Principal,Office Attendant & Sweeper - Receipt

> TA Claim Form

> DCA Fifth Batch Exam Date Changes

> DCA Theory Pre Receipt

> DCA Practical Pre Receipt

> DCA Theory Forms

> DCA Practical Forms

> Orientation Remuneration Details 2019-21 Second Year

> District Officer In Charge Contact Number

> Orientation Class Guidelines & Form 2020-22 First Year

> Notification Second Year Admission

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2019-21 batch First and Second Year

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2019-21 batch First and Second Year - Second List

> Practical Class Remuneration Forms - 36 Combination

> DCA Fifth Batch Exam Application Form

> DCA Fifth Batch Exam Notification

> 2019-21 batch second year Orientation Guidelines

> Online Class Guidelines

> DCA General Instructions

> DCA Notice

> Plus One Admission - Guidelines

> Open Regular PCP - Guidelines

> VHSE Forms

> Guidelines Second Year Admission

> Orientation Remuneration Details 2019-21 First Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 Second Year

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2018-20 batch First and Second Year

> Orientation Instructions and Forms 2019-21 Batch First Year

> HSE Exam Notification March 2020

> Orientation Instructions and Forms 2018-20 Batch Second Year

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2017-19 First and Second Year

> പ്രളയ കെടുതിയിൽ സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

> Orientation Instructions and Forms

> NIOS Order

> DCA Revaluation Form

> DCA Re-Admission Instructions

> DCA Re-Admission Application Form

> Instructions for issuing new DCA study Centres

> Application form for new DCA study Centre

> Application For Condonation Of Shortage of Attendance

> DCA Duplicate Certificate-Mark list Instructions

> Affidavit for DCA Duplicate Certificate-Mark list

> Application Form - DCA Duplicate Certificate

> Application Form - DCA Duplicate Mark list

> PCP Forms

> DCA Approved - G.O

VIEW ALL

Copyright © 2022 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office


SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala