സ്കോൾ കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി അഡിഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രവേശന തീയതികൾ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു       Notification - Diploma in Domiciliary Nursing Care Instructors Panel       സ്കോൾ കേരള - ഡി സി എ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു       സ്കോൾ കേരള - ഹയർസെക്കൻഡറിതല കോഴ്സുകളുടെ 2023-25 ബാച്ച് പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം       Order DCA New Centers - Aided Higher Secondary/Vocational Higher Secondary Schools      


Sri.V. Sivankutty
Honourable Minister for General Education
Chairman , SCOLE Kerala


Dr. P Pramod
Vice Chairman – SCOLE Kerala

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

IMPORTANT DATES

SCOLE Kerala invites online registration for higher secondary plus one open regular and private registration.

24 July, 2023
Commencement of Registration

23 August, 2023
Last date of Applications without fine

05 September, 2023
Last date with a fine of Rs. 60/-

COURSES OFFERED

(i) Higher Secondary - Open Regular
Science (three combinations), Humanities (three combinations), Commerce (four combinations)
view details

(ii) Higher Secondary - Private
Humanities (five combinations), Commerce(one combination)
view details

(iii) Higher Secondary - Special Category (Part 3)
Candidates who have completed the Higher Secondary Course in the Grading System are eligible to reappear for the Higher Secondary Examination with a different subject combination after two years of study

(iv) Higher Secondary - Second Year Admission/Re-Admission

(v) Vocational Higher Secondary - Additional Mathematics
For Group B VHSE Students

(vi) Diploma in Computer Application

(vii) Diploma in Yogic Science and Sports Yoga

09/23/2023 09:56:06 pm
2023-09-23 10:06:06 pm

Copyright © 2023 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office


SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala